Close

Stránky boli aktualizované 29.6.2022

Aktuality

Pozvánka na členskú schôdzu

Obvodnej organizácia SRZ Ivanka pri Dunaji Vás pozýva na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa koná

 

28. januára 2022 o 18:30 hodine

 

V Dennom penzióne, Dlhá 26, Ivanka pri Dunaji

Program rokovania:

– Zahájenie

– Voľba komisií mandátovej, volebnej a návrhovej

– Kontrola plnenia uznesení z poslednej riadnej čl. schôdze ObO Ivanka p.Dunaji

– Správa o činnosti za r. 2021

– Plán práce na r. 2022

– Diskusia

– Správa mandátovej komisie

– Voľba členov výboru a delegátov na MK

– Správa volebnej komisie

– Záver

Upozornenie: Účasť bude organizovaná podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR. Pri vstupe bude potrebné prekryť dýchacie cesty respirátorom, každý účastník pri prezencii podpíše čestné prehlásenie, že spĺňa aktuálne nariadenia (očkovanie, prekonanie…).

Zrušenie konania schôdze bude uverejnené na webovej stránke www.srzba2.sk najneskôr deň pred jej konaním.

.

Zarybnenie jeseterom Malý Dunaj č.6

Občianske združenie THINK GREEN SLOVAKIA v rámci svojej činnosti zabezpečilo násadu jesetera malého, ktorú za účasti zástupcu našej organizácie vypustilo do rybárskeho revíru Malý Dunaj č.6. (viď foto).

 

Za zabezpečenie násady a jej vypustenie do našou organizáciou obhospodarovaného revíru ďakujeme!

 

Zarybnenie prebehlo 16.4.2021, celkový počet jesetera bol 230ks.