Close

„OPRAVA“ V miestnom rybárskom poriadku je pri revíri 1-0070-1-1 Dunaj č.3 – OR Biskupické nesprávne uvedený znak rybičky modrej farby. Správne označenie je červenej farby, nakoľko sa jedná o odstavené rameno (kaprové vody – vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená), na ktorom je všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5.

Aktuality

Fotogaléria nové fotografie

Aktualizovali sme na našej stránke Fotogalériu, nájdete tu nové, ale aj staršie fotografie z zarybňovania revírov obhospodarovaných MsO SRZ BA2 a z rôznych pretekov, brigád a iných akcií.

Predaj povolení na rybolov

Aktuálne stránkové hodiny:

Povolenia na rok 2022 vydávame opäť z dvora.

 

od 17. 1. do 30. 5. 2022

  • Pondelok 9,00 – 17,000
  • Utorok – 9,00 – 15,00
  • Streda 9,00 – 17,00
  • Štvrtok – 9,00 – 15,00
  • Piatok – nestránkový deň

od 1. 6. do 31. 12. 2022

  • Pondelok 9,00 – 17,000
  • Utorok – nestránkový deň
  • Streda 9,00 – 17,00
  • Štvrtok – nestránkový deň
  • Piatok – nestránkový deň

Noví členovia dospelí aj deti, kto má možnosť priniesť vvtlačené a vypísané prihlášky a súhlas so spracovaním údajov a foto cca 3 x 3,5 cm. Prihlášky a súhlasy sú v sekcii Dokumenty.

 

Test nový členovia dostanú a vyplnia pri okienku.

 

Foto  môže byť aj vytlačené z PC čiernobiele na kancelárskom papieri.

Oznam o konaní Mestskej konferencie

Mestský výbor Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava II. oznamuje, že riadna Mestská
konferencia sa uskutoční dňa  2. apríla 2022

s nasledovným programom:

 

1. Zahájenie
2. Odovzdanie zväzových vyznamenaní
3. Voľba pracovného predsedníctva, pracovných komisií a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z MK MsO SRZ Bratislava II. V r. 2021
5. Správa o činnosti MsO SRZ Bratislava II. za roky 2018-2021
6. Správa hospodára o zarybnení revírov MsO SRZ Bratislava II. za roky 2018-2021
7. Správa o činnosti Kontrolnej komisie pri MsO SRZ BA II. za roky 2018-2021
8. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie pri MsO SRZ BA II. za roky 2018-2021
9. Správa o čerpaní finančních prostriedkov za uplynulé funkčné obdobie 10. Návrh rozpočtu MsO SRZ Bratislava II. na rok 2022
11. Plán práce MsO SRZ Bratislava II. na rok 2022
12. Diskusia
13. P r e s t á v k a
14. Správa mandátovej komisie
15. Voľba členov Mestského výboru a Kontrolnej komisie na roky 2022-2025
16. Voľba delegátov a náhradníka na najbližší Snem SRZ
17. P r e s t á v k a (sčítanie hlasov)
18. Správa volebnej komisie
19. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
20. P r e s t á v k a (ustanovujúca schôdza novozvoleného výboru)
21. Správa z ustanovujúcej schôdze novozvoleného výboru – rozdelenie funkcií
22. Záver

 

Na Mestskej konferencii sa zúčastnia iba delegáti zvolení na riadnych členských schôdzach
Odbočiek MsO SRZ Bratislava II. Ivanka pri Dunaji, Podunajské Biskupice, Prievoz a Zlaté piesky a pozvaní hostia

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II.

Oznam návrh kandidátov

Oznamujeme členom MsO SRZ Bratislava II, že podľa Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ, platného od 1.1.2022, podľa čl. IV, návrhy kandidátov do orgánov MsO SRZ Bratislava II, delegáta na Snem SRZ alebo náhradníka je možné podať do 23.3.2022 osobne na sekretariáte MsO SRZ Bratislava II., poštou alebo elektronicky na adresu msosrzba2@gmail.com. Návrh sa podáva na predpísanom tlačive (Príloha 1. Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ, platného od. 1.1.2022) a musí obsahovať:

 

1. Každý kandidát do orgánu MsO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho
súhlasom.

2. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné záležitosti:

a/ meno a priezvisko, titul kandidáta,
b/ trvalé bydlisko,
c/ vek,
d/ funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát
na mestskú konferenciu, delegát na Snem SRZ)
e/ pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň
f/ doba členstva v SRZ,
g/ doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,
h/ druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,
i/ udelené vyznamenania a
j/ krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie

3. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:

a/ miesto a dátum vyhotovenia návrhu,
b/ meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od
osoby kandidáta do orgánu MsO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a
c/ súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu MsO, za delegáta alebo
náhradníka potvrdený jeho podpisom.

4. Vzor návrhu kandidáta do orgánu MsO SRZ je neoddeliteľnou súčasťou
Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ, platného od 1.1.2022.

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II. na svojom rokovaní 8.3.3022 poveril p. Svítkovú, pracovníčku MsO a členku výboru na preberanie návrhov kandidátov a vydávanie potvrdení o prijatí návrhu kandidáta (Čl. IV. Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ, platného od 1.1.2022).

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II.

Oznam pre členov SRZ

Okrem termínov brigád uvedených v našich informáciách MsO SRZ Bratislava II sa organizuje brigáda v súčinnosti s obcou Ivanka pri Dunaji.

 

Plánuje sa na sobotu 12.03.2022 od 8.hod.

 

Pravidelne sa zúčastňujeme tejto akcie. Konkrétne máme na starosti priestor v okolí štrkoviska Ivanka pri Dunaji a štrkoviska Dunajek. Oslovujeme týmto členov našej organizácie s možnosťou odpracovania brigády aj v tomto mimoriadnom termíne v Ivanke pri Dunaji.

 

Informácie na tel.č. 0903246141

Podmienky konania RČSCh

Riadna členská schôdza

 

SRZ ObO Prievoz 24. februára 2022

 

sa uskutoční za dodržania týchto podmienok: