Close

História MsO SRZ Bratislava II

Dňa 5. 6. 1970 schválil Ústredný výbor SRZ v Žiline organizačný poriadok Mestskej organizácie v Bratislave, podľa ktorého sa činnosť rybárskej organizácie vzťahovala na územie okresov Bratislava – mesto a Bratislava – vidiek so štatútom oblastnej organizácie.

 

V roku 1972 sa  zriadili miestne skupiny podľa územných obvodov hlavného mesta, pôsobnosť ktorých sa stanovila organizačným poriadkom a smernicami pre vykonávanie ich činnosti. Štyri obvodné organizácie v Bratislave – mesto a rovnako štyri v okrese Bratislava – vidiek boli zastrešované MsO SRZ Bratislava.

Postupom času a v súvislosti s rastom členskej základne, došlo k rozdeleniu organizácie Bratislava IV.
Vznikla Obvodná organizácia Bratislava V. v rámci hlavného mesta Bratislavy s územnou pôsobnosťou zahŕňajúcou pravobrežné územie Dunaja – Petržalky, Rusoviec a Čuňova. Takéto organizačné členenie zotrváva do súčasnosti s tým, že v poslednej organizačnej štruktúre zväzu boli obvodné organizácie premenované na Mestské organizácie s vlastnou právnou subjektivitou.

K rozpadu  Mestskej organizácie SRZ v pôvodnom organizačnom členení došlo v roku 1990, keď sa od MsO SRZ odčlenili organizácie bývalého okresu Bratislava – vidiek. Organizácie hlavného mesta Bratislavy vytvorili  Združenie obvodných organizácií, ktoré nebolo  uznané ako samostatná organizačná jednotka SRZ a pôsobí dodnes ako záujmové združenie Bratislavských organizácií pre koordináciu výkonu rybárskeho práva na území hlavného mesta SR Bratislavy. Združenie bolo registrované MV SR 23.5.1991.

Obvodná organizácia SRZ Bratislava II. vznikla na ustanovujúcej schôdzi 17. februára 1972. 
Do dnešného dňa je to dostatočný čas, aby sme mohli hodnotiť jej pôsobenie, úspešnosť aj neúspechy a zhodnotiť jej rozvoj. Je to obdobie rozporuplné, ale všeobecné hodnotenie je skôr úspešné, o čom svedčí rast jej členskej základne, rozšírenie možností rybolovu, zvyšovanie úlovkov, starostlivosti o životné prostredie a vytváranie nových príležitostí pre rozvoj tejto rámcovej činnosti. V priebehu uplynulého času, aby sa zintenzívnil styk so stále sa rozširujúcou členskou základňou v rámci Obvodnej organizácie vytvorili sme miestne odbočky SRZ, ktoré aktivizujú svojich členov v obvodoch ich pôsobnosti.

Postupne vzniklo v našej MsO SRZ Bratislava II  päť miestnych odbočiek, ktoré pracovali  samostatne a mali zvolené vlastné výbory.
Ich činnosť bola aktivovaná postupne v nasledovnom časovom horizonte:

– MO SRZ Ivánka pri Dunaji od 5. 12. 1975
– MO Podunajské Biskupice od 12.11. 1976
– MO SRZ Trnávka od 17. 12. 1976
– MO SRZ Štrkovec od 3. 3. 1978
– MO SRZ Prievoz  od 4. 3. 1978

 

Dňa 17.3.2018 na Mestskej konferencii BA II došlo k zlúčeniu MO SRZ Prievoz a MO SRZ Štrkovec, vziknutá organizácia má názov MO SRZ Prievoz.

V zmysle schválených nových stanov SRZ platných od 1. 11. 1998, ktoré určujú novú organizačnú štruktúru,
prišlo k zmene názvu našej organizácie a to namiesto Obvodnej organizácie na Mestskú organizáciu SRZ Bratislava II.

Vnútorné organizačné členenie (miestne odbočky) touto zmenou neboli postihnuté.