Close

Činnosť MsO SRZ Bratislava II

od jej vzniku v roku 1972 po súčasnosť

Mestskú organizáciu SRZ riadi Mestský výbor SRZ Bratislava II v intenciách stanov SRZ a príslušných organizačných smerníc. Najvyšším orgánom  medzi konferenciami MsO (každé 4 roky) je Výbor MsO, ktorý rozpracováva plán hlavných úloh podľa potrieb organizácie a jej vnútroorganizačných zložiek. Predsedníctvo MsO, ako aj výbor, zasadá pravidelne 1 – krát mesačne. Na zasadnutiach sa stanovujú detailne krátkodobé úlohy pre jednotlivé sekcie, členov výboru, miestne odbočky, pomocou ktorých sa realizujú schválené prijaté opatrenia a uznesenia.

Ročné plány práce organizácie sa zameriavali na oblasti:

– kultúrno – spoločenskú

– športovú

– hospodárenie na revíroch

– vnútrozväzovú

– hospodárenie s finančnými prostriedkami

– ochrana rybárskych revírov

– kontrolnú činnosť

V doterajšej histórii organizácia mala týchto predsedov mestského výboru:

 • od roku 1972 do roku 1987   – Imrich Ďuriga
 • od roku 1987 do roku 1989   – Viliam Zajac
 • od roku 1989 do roku 2014   – Peter Patoprstý
 • od roku 2015                            – Tibor Dányi, Ing.

Kultúrno - spoločenská činnosť

V rámci tejto činnosti MsO SRZ organizovala rôzne spoločenské podujatia, školenia, popularizačné akcie, rybárske plesy. Tradične vysokú spoločenskú úroveň má ples MO SRZ Ivanka pri Dunaji, ktorý sa stal trvalou súčasťou kultúrneho a spoločenského života obce, ako aj širokej rybárskej verejnosti.
Pri poriadaní akcií pre deti na jazere Štrkovec úspešne spolupracujeme s Miestnym úradom Ružinov s referátom školstva, kultúry a športu.

Športová činnosť

Organizácia od svojho vzniku vynikala v tejto oblasti činnosti a dosiahla v nej nemalé úspechy.
Naše športové družstvá v love rýb udicou podľa pravidiel CIPS dlhodobo dosahovali popredné umiestnenia v I. lige LRU ešte v rámci ČSFR, ktoré vyústilo do víťazstva v roku 1990, čím si naše družstvo vybojovalo účasť na MS národov v Taliansku. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky družstvo MsO Bratislava II vybojovalo titul Majstra SR v roku 1996 a družstvo reprezentovalo SR na MS národov v roku 1997 v Maďarskej republike, kde skončilo na 11. mieste z celkového počtu 35 národných družstiev.

 

Po tomto významnom úspechu došlo k stagnácii športového odboru a družstvo LRU plávaná striedavo súťaží v I. a II. lige.

V priebehu uplynulého času dobré výsledky našich športovcov sa odrazili aj v účasti v reprezentačných družstvách LRU, kde ČSFR a SR reprezentovali na európskych a svetových podujatiach pretekári našej organizácie Šablica Karol, Imrich Ďuriga, Štefan Kupka, Dušan Kubíček, Ján Gábor, Zuzana Ďurigová. Peter Klobušník, Milan Kabát, Miroslav Bis, Pavol Alfoldy, Vlado Freund a ďalší.

V súťažiach jednotlivcov tituly majstrov  ČSFR a Slovenska získali: Mária Grožajová,
Zuzana Ďurigová, Miroslav Ďuriga, Peter Klobušník.

Vysokú úroveň športovej činnosti našej MsO  SRZ prezentoval pretek v LRU CIPS “Putovný pohár oslobodenia Bratislavy“, ktorý bol organizovaný v 26 ročníkoch od roku 1976 do roku 2002, pričom družstvo našej MsO bolo 11 – násobným víťazom. Po zhoršení organizačných podmienok tento tradičný pretek v roku 2002 zanikol.

Pre širokú rybársku verejnosť každoročne naše MO SRZ organizujú tradičné zahajovacie preteky v športovom rybolove pre dospelých, ako aj pre mládež. Úroveň pretekov je veľmi dobrá a teší sa záujmu širokého okruhu členov SRZ.

Pre deti organizujeme už dlhodobo pravidelné súťaže na jazere Štrkovec tématicky zamerané na odlov určitého druhu rýb v súlade so zámermi revitalizácie tejto vodnej plochy
v spolupráci s miestnym zastupiteľstvom Bratislava II. – Ružinov.

Vnútrozväzová činnosť

Je zameraná na vzdelávanie členov našej organizácie, rozširovanie, jej základne, právneho vedomia, ako aj zvýšenia starostlivosti o životné prostredie.

Nedeliteľnou súčasťou činnosti v tejto oblasti je výchova mladej generácie rybárov organizovanej krúžkom mladých rybárov

Rozvoj členskej základne od založenia MsO dynamický rástol:

1700

rok 1976

1700

rok 1980

1700

rok 1987

1700

rok 2000

1700

rok 2001

1700

rok 2002

1700

rok 2003

1700

rok 2004

1700

rok 2005

1700

rok 2006

1700

rok 2007

1700

rok 2008

1700

rok 2009

1700

rok 2010

1700

rok 2011

1700

rok 2012

1700

rok 2013

1700

rok 2014

1700

rok 2015

1700

rok 2016

1700

rok 2017

1700

rok 2018

1700

rok 2019

1700

rok 2020

1700

rok 2021

1700

rok 2022

1700

rok 2023

Počtom členov naša MsO patrí medzi najväčšie v rámci celého SRZ.

Kontrolnú činnosť

zabezpečuje v celom rozsahu určenej pôsobnosti Kontrolná komisia v počte 3 členov.

Hospodárenie v revíroch

Zoznam revírov SRZ Bratislava II, menovite, rozloha:

MsO SRZ Bratislava II hospodári celkom na 9 revíroch v celkovej výmere (bez Malého Dunaja) 117,5 ha, ktoré sú prevažne  stojatými vodami a vznikli umelo ťažením štrku (celkom 87,5 ha). Súčasťou obhospodarovania je i Malý Dunaj od stavidla na hlavnom toku Dunaja po cestný most Tomášov – Nová Dedinka.

1. 1-1180-1-1 Štrkovisko Zlaté piesky, 52,5 ha
2. 1-1080-1-1 Štrkovec, 5,5 ha
3. 1-1030-1-1 Štrkovisko Rohlík, 2,5 ha – vlastník NsP Ružinov
4. 1-1160-1-1 Štrkovisko Zelená voda č. 1,2, 14 ha
5. 1-1170-1-1 Štrkovisko Zelená voda č. 3, 3,6 ha
6. 1-0890-1-1 Štrkovisko Dunajek, 1,8 ha
7. 1-0920-1-1 Štrkovisko Ivanka pri Dunaji, 12,2 ha
8. 1-0070-1-1 Dunaj č.3 – OR Biskupické, 30 ha
9. 1-0370-1-1 Malý Dunaj č. 6

Zarybňovanie a jeho plánovanie sa od roku 1972 do roku 1990 uskutočňovalo centrálne zo zarybňovacieho fondu bývalej Mestskej organizácie SRZ Bratislava. Od roku 1991 zarybňovanie uskutočňovali ObO SRZ samostatne na svojich revíroch pridelených do obhospodarovania. Prehľad zarybňovania kaprom za dobu existencie samostatnej MsO SRZ Bratislava II je uvedený v nasledovnom prehľade.

Všetky revíry MsO SRZ Bratislava II celkom (v kg):

Zlaté piesky, Štrkovec, Rohlík

 • 1972....6 432 kg
 • 1973....4 900 kg
 • 1974....10 100 kg
 • 1975....6 500 kg
 • 1976....4 000 kg

Ivanka pri Dunaji , Zl.piesky, Štrkovec, Rohlík

 • 1977....16 500 kg
 • 1978....8 770 kg
 • 1979....7 400 kg
 • 1980....12 316 kg
 • 1981....10 820 kg
 • 1982....8 600 kg

Zelená voda + ostatné

 • 1983....13 500 kg
 • 1984....8 500 kg
 • 1985....11 830 kg
 • 1986....14 500 kg
 • 1987....14 926 kg
 • 1988....19 600 kg
 • 1989....13 900 kg

Všetky revíry

 • 1990....17 000 kg
 • 1991....13 850 kg
 • 1992....21 900 kg
 • 1994....15 255 kg
 • 1995....13 633 kg
 • 1996....15 258 kg
 • 1997....24 592 kg
 • 1998....32 013 kg
 • 1999....32 654 kg
 • 2000....35 550 kg
 • 2001....30 400 kg

Všetky revíry

 • 2002....31 395 kg
 • 2003....33 700kg
 • 2004....33 850 kg
 • 2005....34 545 kg
 • 2006....37 975 kg
 • 2007....40 100 kg
 • 2008....34 272 kg
 • 2009....44 122 kg
 • 2010....47 400 kg+10 tis. ks šťuky Šr
 • 2011....43 050 kg
 • 2012....50 532 kg

Všetky revíry

 • 2013....42 098 kg
 • 2014....38 834 kg
 • 2015....39 325 kg+13 000 ks ost.ryby
 • 2016....38 560 kg+34 500 ks ost.ryby
 • 2017....53 733 kg+23 000 ks ost.ryby
 • 2018....46 340 kg+8 707 ks ost.ryby
 • 2019....36 130 kg+4 800 ks šťuky Šr.
 • 2020....52 105,5 kg+7 000 ks šťuky Šr.
 • 2020 ...13 200 ks zubáča ZU1

Zarybňovanie revírov obhospodarovaných MsO má postupne vzostupný trend, pričom v prevažnej  miere bol nasadzovaný kapor, v menšom množstve biela ryba a nepravidelne dravce.

 

V 70-tych a 80-tych rokoch sa zarybňovalo násadami z vlastného chovu, záchranných výlovov a z nákupu zo Štátneho rybárstva. Po osamostatnení pri zaobstarávaní násad od roku 1990 boli do revírov nasadzované ryby z vlastnej produkcie z chovného strediska Malé Leváre a nákupom. Pri nákupe násad sa zohľadňovali najlepšie ponuky a uskutočňoval sa selektívny výber dodávateľov. V zmysle smerníc SRZ všetky prostriedky z vybraných povolení na rybolov, v zostatku po odvodoch  SRZ Rada v Žiline, bolo použité na zarybňovanie, čo sa kladne prejavilo v množstve každoročného zarybňovania.

 

Súčasťou obhospodarovania zverených revírov je aj ich ochrana členmi rybárskej stráže. Počet členov rybárskej stráže bol v jednotlivých obdobiach premenlivý a dnes dosahuje ich počet 27 členov.

Prehľad sumáru privlastnených úlovkov rybárov MsO SRZ BA II od roku 2000

Roky 2000-2007

 • rok 2000......19 523 ks.......29 108 kg
 • rok 2001......17 741 ks.......27 845 kg
 • rok 2002......22 542 ks.......43 415 kg
 • rok 2003......14 350 ks.......25 093 kg
 • rok 2004......14 955 ks.......26 799 kg
 • rok 2005......15 234 ks.......28 841 kg
 • rok 2006......18 366 ks.......34 822 kg
 • rok 2007......14 373 ks.......28 667 kg

Roky 2008-2015

 • rok 2008......17 928 ks.......34 137 kg
 • rok 2009......19 031 ks.......37 707 kg
 • rok 2010......13 370 ks.......26 796 kg
 • rok 2011......16 011 ks.......34 693 kg
 • rok 2012......17 148 ks......38 729 kg
 • rok 2013......17 419 ks.......36 646 kg
 • rok 2014......16 760 ks.......35 961 kg
 • rok 2015......14 715 ks.......35 748 kg

Roky 2016-2023

 • rok 2016......14 142 ks.......34 156 kg
 • rok 2017......14 020 ks.......36 740 kg
 • rok 2018......14 227 ks.......36 640 kg
 • rok 2019......14 374 ks.......34 386 kg
 • rok 2020......12 416 ks.......27 892 kg
 • rok 2021......13 841 ks.......32 617 kg
 • rok 2022......15 952 ks.......36 778 kg
 • rok 2023......12 366 ks.......27 699 kg

Porovnanie sumáru privlastnených úlovkov za posledných päť rokov

Hospodárenie s finančnými prostriedkami

Finančné prostriedky čerpané na zarybnenie od roku 1998

Roky 1998-2007

 • rok 1998.....1 309 597,35 Sk
 • rok 1999.....1 333 526,20 Sk
 • rok 2000.....1 386 700,00 Sk
 • rok 2001.....1 431 287,00 Sk
 • rok 2002.....1 768 947,90 Sk
 • rok 2003..... 2 114 074,00 Sk
 • rok 2004.....2 181 765,30 Sk
 • rok 2005.....2 459 149,40 Sk
 • rok 2006.....2 314 615,40 Sk
 • rok 2007.....2 318 400,00 Sk

Roky 2008-2017

 • rok 2008.....2 362 874,- Sk / 78 433 €
 • rok 2009..... 2 670 200,- Sk / 88 643 €
 • rok 2010.....87 023,11 €
 • rok 2011.....87 105,00 €
 • rok 2012.....94 978,94 €
 • rok 2013.....86 754,00 €
 • rok 2014.....78 147,84 €
 • rok 2015..... 83 975,39 €
 • rok 2016.....84 657,00 €
 • rok 2017.....94 415,02 €

Roky 2018-2023

 • rok 2018.....87 762,27 €
 • rok 2019.....89.437,08 €
 • rok 2020.....114.133,35 €
 • rok 2021.....122.210,00 €
 • rok 2022.....112 307,50 €
 • rok 2023.....109 815,00 €

MsO SRZ Bratislava II hospodári s finančnými prostriedkami v zmysle smerníc SRZ a jej rozpočet je možné charakterizovať ako vyrovnaný s miernym prebytkom, pričom súčasťou rozpočtu je aj postupné zvyšovanie vlastného majetku v užívaní.

V poslednom období sme kládli dôraz na technické dovybavenie sekretariátu MsO, (počítačové vybavenie, mailová adresa, webové stránky MsO) a od decembra 2008 máme aj POS terminál na umožnenie bezhotovostných platieb členov bankovými kartami.

Hospodárenie je predmetom kontroly KK, ktorá zistené nedostatky predkladá výboru MsO pre prijatie nápravných opatrení, ktorých plnenie je následne hodnotené.

Bez dobrej organizátorskej práce zahrnutej vo vnútrozväzovom živote  nie je možné dosahovať dobré pracovné výsledky a vyrovnanú činnosť vo všetkých oblastiach.

Pravidelné zasadnutia výborov miestnych odbočiek, predsedníctva a výboru MsO SRZ Bratislava II s účasťou presahujúcou 90% členov sú zárukou, že prijímané úlohy s určením plnenia boli a budú zabezpečené.