Close

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:

 

Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO:00178209, zapísaný v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č.VVS/1-909/90-60 zo dňa 6. augusta 1990

 

Dotknutá osoba:

 

Na účely tohto oznámenia je dotknutou osobou každá fyzická osoba, člen Slovenského rybárskeho zväzu a žiadateľ o vydanie povolenia na rybolov, ktorej osobné údaje spracúva Slovenský rybársky zväz vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ a organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu ako sprostredkovatelia, a taktiež osoby, s ktorými je prevádzkovateľ/sprostredkovateľ v zmluvnom vzťahu.

 

Účel spracúvania osobných údajov:

 

– vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu, vedenie disciplinárnych konaní alebo iných konaní voči členom Slovenského rybárskeho zväzu

– poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského rybárskeho zväzu vsúvislosti svýkonomrybárskeho práva

– používanie na elektronickú komunikáciu

– rybárske preteky, školenia, prednášky, udeľovanie vyznamenaní a iné akcie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov

– zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov v rozsahu mena a priezviska

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 

– titul, meno, priezvisko

– dátum narodenia

– trvalý pobyt

– fotografia

– e-mailová adresa

– iné osobné údaje (napr. číslo OP), nevyhnutné pre disciplinárne konania a iné konania

 

Práva dotknutej osoby:

 

– vziať súhlas kedykoľvek späť

– požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané

– požadovať vysvetlenie ohľadne spracovávania osobných údajov

– vyžiadať si prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť

– požadovať výmaz osobných údajov

– vprípade pochybnosti ododržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na prevádzkovateľa/sprostredkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

 

Doba spracúvania osobných údajov:

 

Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú po nevyhnutný čas vsúvislosti svýkonom rybárskeho práva, najmenej po dobu trvania členstva vSlovenskom rybárskom zväze.

 

Vprípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

 

Slovenský rybársky zväz

Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

e-mail: schlesingerova@srzrada.sk, sekretariat@srzrada.sk